top of page
  • Writer's picturePatswitch Jaritngarm

Patswitch is now an online professor for UTCC

Updated: Sep 27, 2023

Eduzones: ม.หอการค้าไทยเปิดตัวคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ยุคดิสรัปชั่นเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ การค้า และอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย  มุ่งสร้างหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Business Smart) ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีภาพลักษณ์ทางธุรกิจระดับสากล ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันชั้นนำด้านธุรกิจในเอเชีย การเน้นการผลิตบัณฑิตที่พร้อมปฏิบัติงาน ผ่านการบูรณาการการทำงานและการเรียน

ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล (School Digital Arts and Design)ครั้งแรกในประเทศไทยแบบครบวงจร มุ่งผลิตบัณฑิตหลักสูตรเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะความสามารถในด้านศิลปะและการออกแบบดิจิทัล โดยเฉพาะด้านกราฟิกดีไซน์ อินเตอร์แอคทีฟออนไลน์มีเดียดีไซน์ วิชวลเอฟเฟกต์และแอนิเมชั่น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งพลวัติของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้มีอุปสรรคและโอกาสในด้านต่าง ๆ กับองค์กรทุกระดับ การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ที่เน้นในเรื่องกราฟิกดีไซน์ อินเตอร์แอคทีฟออนไลน์มีเดียดีไซน์ และวิชวลเอฟเฟกต์และแอนิเมชั่น จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์


อ่านต่อที่ Eduzones

64 views

Recent Posts

See All

Comments


Profile_Round.png

News & Update

bottom of page